עורך דין טענת פרעתי בתיקי הוצאה לפועל

סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב בכל שלב בהליך לטעון טענת פרעתי, קרי כי פרע את חובו כולו או מקצתו אם בדרך של תשלום, קיזוז, הפחתת ריביות ועוד.

רשם ההוצאה לפועל הוא המוסמך לדון בבקשה בטענת פרעתי, כסמכות שיפוטית בשונה מהתנגדות בה הבקשה מועברת באופן אוטמטי לבית המשפט.

כיום ניתן להגיש טענת פרעתי מכל לשכת הוצאה לפועל, וכי הבקשה בטענת פרעתי תוקלד בתיק המתאים.

עורך דין לטענת פרעתי – האם להגיש התנגדות לחוב או טענת פרעתי?

רבים מהחייבים טועים באופן הגשת הבקשה ומגישים טענת פרעתי או התנגדות במקום בו היה צריך להגיש ההפיך.

התנגדות לחוב (התנגדות לתביעה על סכום קצוב או התנגדות לשטר) – בקשה להתנגדות תוגש במידה וקיימות טענות לפרעון החוב בתקופה שקדמה לפתיחת תיק ההוצאה לפועל. רשם ההוצל"פ יעביר את התיק לדיון בבית המשפט.

טענת פרעתי – תוגש כאשר הטענות לפרעון החוב נוצרו בתקופה שלאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל מוסמך לדון בטענת פרעתי.

לדוגמא: שרון הלווה כסף לגל, אולם גל טוען כי השיב לו את הכספים לאחר 3 חודשים. שרון מחליט לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד גל לגביית הכספים. גל מעוניין להגיש את טענותיו כי לא חייב דבר. במקרה זה על גל להגיש התנגדות, שכן טענותיו לפרעון החוב הם בטרם נפתח תיק ההוצל"פ.

דוגמא נוספת: פול סיפק לרינגו מערכת תופים בחצי מיליון דולר. שמח ומרוצה, הגיעו התופים לביתו של רינגו, אולם רינגו לא שילם את התמורה עבור התופים. חרף מכתבי ההתראה לתשלום החוב, פתח פול בהליכי הוצל"פ נגד רינגו. כעבור חודשיים, רינגו גייס את הכסף ושילם לפול את החוב. כעת פול מסרב לסגור את תיק ההוצל"פ. במקרה זה, על רינגו להגיש טענת פרעתי, שכן פרע את החוב לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ.

שימו לב, כי תיק בהוצאה לפועל אשר נפתח לביצוע פסק דין אין אפשרות להגיש התנגדות, שהרי בית המשפט כבר דן בטענות ההגנה ולכן במידה ונפרע החוב לאחר מתן פסק הדין, יש להגיש טענת פרעתי.

עורך דין לטענת פרעתי – אילו מסמכים יש צורך לצרף בבקשה בטענת פרעתי?

טענת פרעתי היא מסמך משפטי לכל דבר ואינה בקשה פשוטה ורגילה ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל שלי גרשט המתמחה בהוצאה לפועל, עורך דין לטענת פרעתי.

כתיבת ההסכם והצגת העובדות והראיות בדרך הנכונה יכולה לחסוך ערעורי סרק לבית המשפט וכן חסכון בהוצאות מיותרות.

בטענת פרעתי יש לפרט את כל הטענות העובדתיות וכן לצרף ראיות כגון מסמכים, חשבוניות, תדפיסי בנק וכדומה.

טענת פרעתי כי החוב שולם ללא כל ראיה, סיכוייה נמוכים מאוד ולכן כדאי להתייעץ עם משרדנו לעניין טענה זו ולבדוק את סיכוייה.

טענת פרעתי מוגשת בצירוף תצהיר לאימות העובדות. התצהיר צריך להיות מפורט ונתמך באסמכתאות.

לאחר שיש ברשותנו בקשה ותצהיר, יש לצרף טופס בטענת פרעתי.

טענת פרעתי – האם ניתן לעכב הליכים בתיק ההוצאה לפועל?

בשונה מהתנגדות המוגשת במועד וההליכים מעוכבים, בטענת פרעתי ההליכים אינ מעוכבים באופן אוטומטי.

על מנת לעכב את ההליכים בטענת פרעתי, יש צורך להגיש בקשה מנומקת ומשכנת לרשם ההוצאה לפועל, אשר ייתן את החלטתו לבקשה לעיכוב הליכים בטענת פרעתי.

עיכוב הליכים בטענת פרעתי יכול שיהיה בכפוף להפקדת ערובה שייקבע רשם ההוצאה לפועל או ללא כל הפקדה כלל.

בבקשה לעיכוב הליכים בטענת פרעתי יש לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין.

יש לשים לב, כי הבקשה לעיכוב הליכים בטענת פרעתי אינה מבטלת הליך קיים ולכן במידה ויש צורך לבטל הליך, יש להגיש בקשה נפרדת לביטול ההליך.

עורך דין טענת פרעתי – מה ניתן לטעון בבקשה בטענת פרעתי?

בכללי, טענת פרעתי יכולה להיות מוגש בשל טענות שונות, כל עוד ניתן להוכיחן הן על ידי ראיות ו/או על ידי עדים ו/או חקירת הזוכה.

טענות נפוצות בבקשות בטענת פרעתי בתיקי ההוצאה לפועל:

  • חוב שולם טענה קלאסית, בה החייב מציג בפני רשם ההוצאה לפועל במסגרת טענת פרעתי, כי שילם את החוב במלואו או בחלקו.
  • טענת קיזוז בידיי החייב הוכחה לכך ניתן לקזז בין חובות של הצדדים אם על ידי כספים ו/או תמורה אחרת שהסכימו הצדדים.

יש לשים לב כי לא כל טענת קיזוז ניתן לטעון בטענת פרעתי ויש לשים לב כי טענת הקיזוז אינה מצריכה התערבות ופרשנות של בית המשפט. טענת קיזוז נטענת היא טענה במחלוקת ועד אשר לא הוכרעה לא ניתן לטעון לטענת קיזוז נטענת בטענת פרעתי

טענת קיזוז בהליכי הוצאה לפועל, טענת קיזוז בחוב מזונות, טענת קיזוז בטענת פרעתי:

הלכה פסוקה היא, כי במסגרת טענת "פרעתי" ניתן להוכיח גם טענת קיזוז.

(רע"א 191/87 רבין נ' בנק ברקליס דיסקונט בע"מ, תק-על 87(2) 661; ד' בר-אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, חלק שני, עמ' 623).

כך גם הפסיקה מכירה ב"סוגים" שונים של זכות הקיזוז:

"זכות שקיומה אינו שנוי במחלוקת, בין אם הזוכה הודה במפורש בקיומה, ובין אם המדובר בזכות חלוטה, כגון זכות שנקבעה בפסק דין או שהיא נובעת מחיוב שדינו כפס"ד, כמשמעותו בסעיף 81 לחוק ההוצל"פ. טענה בדבר זכות קיזוז כאמור, ניתן לטעון גם במסגרת טענת "פרעתי".

"סמכותו של ראש ההוצאה לפועל, לעסוק בסוגיה המובאת לפתחו, נבחנת על פי התשובה לשאלה, האם הסוגיה עוסקת בביצועם של פסק דין או החלטה, הניתנים לאכיפה, אשר הוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל; או שמא, הסוגיה שבפני ראש ההוצאה לפועל, חורגת ממתחם הביצוע, ועניינה הכרעה בסכסוך חדש, החיצוני לביצועו של פסק הדין". ע"א 3033/04 קרדוב יזום והשקעות בע"מ נ' טל חיות חברה לבניין בע"מ.

במידה וקיימת זכות קיזוז על פי פסק הדין או שהזוכה הודה בה במפורש אם בעל פה או בכתב, ניתן להעלות טענה זו במסגרת טענת פרעתי בתיק חוב מזונות בהוצאה לפועל.

לדוגמא: גלי ביקשה להגדיל את חוב המזונות בשל השתתפות במחצית הוצאות צהרון בסך 1000 ₪. לעומת זאת, עומר טוען כי שילם עבור החוג לילדה ולכן מבקש לקזז את מחצית הסכום שעל האישה היה להשתתף בהוצאה זו בסך 750 ₪.

כאמור, זוהי טענה בהתאם לפסק הדין כי הצדדים ישאו בהוצאות באופן שווה לרבות צהרון וחוגים ולכן האב רשאי לקזז סכום זה.

דוגמא אחרת: עמרי מבקש לקזז את תשלום הטלפון הנייד שמשלם לבנו, אולם הוצאה זו לא נכללה בפסק הדין. במידה ועמרי יוכיח כי הזוכה אכן הסכימה לקיזוז זה, טענתו זו תתקבל, אולם במידה ולא יצליח להוכיח טענה זו להסכמת הזוכה, בקשתו לקיזוז לרכיב זה תדחה.

  • וויתור/הסכמה טענה בה החייב טוען בבקשתו בטענת פרעתי, כי הזוכה ויתר על החוב בצירוף ראיות ו/או הסכמה בהתנהגות הזוכה ו/או הצדדים המגלה באופן מפורש ויתןר על החוב.
  • שיהוי קיימים מקרים בהם טענת שיהוי תביא למחיקת החוב וסגירת תיק ההוצל"פ במסגרת טענת פרעתי. יש לשים לב לטענות השיהוי ומועד הגשת הבקשה בטענת פרעתי.
  • הפחתת ריביות טענה זו ניתן להגיש במסגרת טענת פרעתי או במסגרת בקשה להפחתת ריביות.

לרב טענה זו בטענת פרעתי עולה, כאשר הזוכה לא פעל תקופה ארוכה בתיק ולמעשה ביקש לזכות בריביות ההוצאה לפועל מבלי לנקוט בהליכים. על כך כבר קיימת פסיקה רבה כי תיקי ההוצל"פ אינם משמשים תוכנית חיסכון לזוכים ולכן במקרים אלו מומלץ להגיש טענת פרעתי.

טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל מזונות:

חייב הטוען לטענת פרעתי בתיק הוצל"פ לגביית מזונות טוען לכאורה כי שילם את החוב או חלקו וכי אינו חייב לזוכה את הנטען בחוב.

טענת פרעתי יכולה להיות כטענה בכל אחת מהאפשרויות שצויינה לעיל.

טענת פרעתי בתיקי מזונות מוגשת בדרך בה מגישים טענת פרעתי בכל תיק הוצל"פ, אולם בתיקים מסוג זה בקשות אלו צריכות שיהיו מוגשות בדרך מפורטת שכן מדובר במזונות ילדים ובקשות לעיכוב הליכים יידונו בכובד ראש.

טענות פרעתי יידונו בדיון בפני רשם ההוצל"פ, וכי טענת פרעתי בתיקי מזונות יידונו בדלתיים סגורות בפניי רשם ההוצאה לפועל.

הגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל בטענת פרעתי:

מאחר והחלטת רשם ההוצאה לפועל בטענת פרעתי היא החלטה שיפוטית, לכן ניתן להגי שערעור על החלטה זו בזכות תוך 20 ימים בפני בית משפט השלום בצירוף תצהיר.

שימו לב, כי בתיקי מזונות, הגשת הערעור גם הוא בזכות, תוך 15 ימים לבית המשפט למשפחה בו נוהל תיק הגירושין.

משרדנו מייצג חייבים בהליך בטענת פרעתי בתיקי מזונות והן זוכות בהליך בטענת פרעתי, תוך ליווי צמוד, אישי, מקצועי ודיסקרטי.

גם לכם מגיע
לישון טוב בלילה

צרו קשר עם עו"ד שלי גרשט:

שתפו תוכן זה:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
צרו קשר עכשיו